SIMILAR LOGOS

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Nihon LCA

Akira Hirato, Koji Mori, Namiko Nishida

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

West Racing Cars

Sogen Onishi

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Japan Design Day

Yusaku Kamekura