SIMILAR LOGOS

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Heibon Shuppan

Tadashi Ohashi

Kyodo Nyugyo

Ikko Tanaka

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Long-Term Credit Bank of Japan

Yusaku Kamekura