SIMILAR LOGOS

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Heibon Shuppan

Tadashi Ohashi

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Furukawa Sansui Kai

Kazumasa Nagai

Yasuda Trust Bank

Kazumasa Nagai

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda