SIMILAR LOGOS

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Heibon Shuppan

Tadashi Ohashi

Yasuda Trust Bank

Kazumasa Nagai

Nippon Research Center

Kazumasa Nagai

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda