SIMILAR LOGOS

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Shinichi Kusamori

Makoto Wada

Marchiorello

Pino Tovaglia

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda