SIMILAR LOGOS

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Club You May

Akisato Ueda

L’Electricfil

Gérard Guerre, Sylvaine Collignon

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Guanabara

Aristo Rabin