SIMILAR LOGOS

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Vestebene

Giorgio Maltisotto

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

TV 3 Film Festival

Studio González Ruiz & Shakespear

Yamagiwa

Yusaku Kamekura