SIMILAR LOGOS

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Shinichi Kusamori

Makoto Wada

Marchiorello

Pino Tovaglia

Eishucha

Iwasaki Shinji

Asahi Pentax

Shigeo Fukuda