SIMILAR LOGOS

As-Plan

Hanns Lohrer

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Nippon Chromat Laboratory

Kenji Ito

Three Mast

Eita Shinohara

TAK

Yusaku Kamekura