SIMILAR LOGOS

Odakyu

Yoshio Hayashi

Cycle Sports Schoftland

Neeser & Müller

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Nihon Kachiku Jinko Juseishi Kyokai

Yasuhisa Iguchi

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi