SIMILAR LOGOS

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Kinyo

Yusaku Kamekura

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Toyo Rayon

Takeshi Otaka