SIMILAR LOGOS

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Kinyo

Yusaku Kamekura

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi