SIMILAR LOGOS

Ikedamura Aseduction

Norio Ikeda

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Ai Planning

Tadamasa Katsube

NAF

Shigeo Katsuoka

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi