SIMILAR LOGOS

Envia Flores

Anagrama

The Land Epcot

Norm Inouye

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura

TonenGeneral Sekiyu KK

Katsuichi Ito Design Office