SIMILAR LOGOS

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Francisco Soler

Francesc Guitart

Cromotip

Nedo Mion Ferrario

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

NEC Corporation Engineering Center

Koichi Mizuno

Nippon Family Book

Koichi Mizuno