SIMILAR LOGOS

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Cromotip

Nedo Mion Ferrario

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

NEC Corporation Engineering Center

Koichi Mizuno

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Three Mast

Eita Shinohara