SIMILAR LOGOS

Honma Interior

Yasaburo Kuwayama

Telimena

Witold Surowiecki

Three Mast

Eita Shinohara

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Banco do Estado de São Paulo

Aloísio Magalhães

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa