SIMILAR LOGOS

Honbo Office

Takenobu Igarashi

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Japan Typography Association

Takenobu Igarashi

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

American Federation of Arts

Rudolph de Harak

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda