SIMILAR LOGOS

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Goto Kogei

Nakajo Masayoshi

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Good Design

Yusaku Kamekura

Yoshihiro Nagamine

Studio Eusebio