SIMILAR LOGOS

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Polygon Pictures

Takenobu Igarashi

Tanigawa Jitsugyo

Teruo Fujishige

System Creates

Takao Yoguchi

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Taiheiyo Marine

Koichi Watanabe