SIMILAR LOGOS

Akane

Yusaku Kamekura

Torii & Co.

Kazuo Tanaka

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Total Oil

Giulio Confalonieri, Ilio Negri

Tonen Petrochemical

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co 2

Yusaku Kamekura