SIMILAR LOGOS

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Techint

Bob Noorda

Hokushin

Soichi Saito

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Three Mast

Eita Shinohara