SIMILAR LOGOS

The Nihon Keizai Shimbun

Hiromu Hara

CTV Television Network, Toronto

E. J. Morrison

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Katsuyama Bowling Center

Gan Hosoya

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi