SIMILAR LOGOS

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Toyo Jozo

Kazumasa Nagai

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Kokusai

Kazumasa Nagai

Tosho

Mitsuo Katsui

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi