SIMILAR LOGOS

Hokusetu

Ken Miki & Associates

Mori no 10-kyo

Ken Miki & Associates

Montedison

Landor Associates

Takaoka Royal

Kazuo Tajima

NAF

Shigeo Katsuoka

Daishowa

Yusaku Kamekura

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura