SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Matui Architectural Office

Akisato Ueda

Universa v Mariboru

Ivan Dvorsak

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara