SIMILAR LOGOS

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Bunka

Shigeo Fukuda

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Chaums Apparel

Vance Jonson

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka

Agence Ker

Claude-Marc Perrot, Jean-Claude Müller