SIMILAR LOGOS

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Hattori

Shigeo Fukuda

Gilligan Election Campaign

Stan Brod

East_West Association for Cultural Exchange

Yusaku Kamekura

Kinyo

Yusaku Kamekura

Takeda Engel

Katsuichi Ito Design Office