SIMILAR LOGOS

Suruga Bank

Kazumasa Nagai

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura