SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Ontario Institute for Studies in Education

Leslie Smart

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura