SIMILAR LOGOS

Kyowa Hakko

Yusaku Kamekura

Mony Corporation Japanese Lighters and Flints

Yasuhiro Kojima

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Television Network

Yusaku Kamekura

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura