SIMILAR LOGOS

Kyowa Hakko

Yusaku Kamekura

Mony Corporation Japanese Lighters and Flints

Yasuhiro Kojima

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Mashinoimport

Stefan Kanchev