SIMILAR LOGOS

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Matui Architectural Office

Akisato Ueda

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Taka Design Production

Shinichi Takahara

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi