SIMILAR LOGOS

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Matui Architectural Office

Akisato Ueda

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Three Mast

Eita Shinohara

Kitanippon Gyogyo

Masaki Fukuda