SIMILAR LOGOS

Ideal Science Industry

Shigeo Fukuda

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Instituto Postal Telegráfico

Nedo Mion Ferrario

Planning One

Kazuo Kanai

Honmachi Print

Michio Ogura