SIMILAR LOGOS

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Taka Design Production

Shinichi Takahara

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Taiheiyo Marine

Koichi Watanabe

Fukuda Design

Masaki Fukuda

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa