SIMILAR LOGOS

Yoshino

Koichi Watanabe

Kyowa Koduku Seihan

Yukishia Takakita

Prime Jewelry

Ryuji Hirotani

Select

Yoshihiro Kishimoto

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Murayama

Ken'ichi Hirose

Research Institute for Construction

Mitsuo Ishida, Toshiro Abe