SIMILAR LOGOS

Kobe Shinkotsu

Ikuya Kimura

Maac

Sin Matsunaga

Ideal Science Industry

Shigeo Fukuda

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto