SIMILAR LOGOS

Typographische Gesellschaft München

Rolf Müller

Kobe Shinkotsu

Ikuya Kimura

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto