SIMILAR LOGOS

Kobe Shinkotsu

Ikuya Kimura

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

T. Nishiwaki Visual Design Laboratory

Tomoichi Nishiwaki