SIMILAR LOGOS

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Marufuku

Kazuharu Fuji

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

T. Nishiwaki Visual Design Laboratory

Tomoichi Nishiwaki