SIMILAR LOGOS

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Shinichi Kusamori

Makoto Wada

Yamada Co.

Akisato Ueda

Quirra

Patrizia Pataccini

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Tokyu

Yusaku Kamekura

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center