SIMILAR LOGOS

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Shinichi Kusamori

Makoto Wada

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Japan Textile Association

Takashi Kono

Eishucha

Iwasaki Shinji

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Tenguya

Yasaburo Kuwayama