SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Transammonia

Arnold Saks

Werkzeugmaschinen Oerlikon, Buhrle & Co.

Balthasar Rauch

Koyo Shigyo

Takeshi Otaka

Taiyo Kikai Kogyo Co 2

Yusaku Kamekura