SIMILAR LOGOS

Yokota

Takeshi Otaka

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Osaka Art Festival

Takeshi Otaka

Chinaware Factory

Ryuichi Yamashiro

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Adapta Translations

Fritz Gottschalk

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura