SIMILAR LOGOS

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

GT Tisch-Hydraulik

Heiko Groschke

Nikken Setsukei

Hiromu Hara

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

T & M

Yonefusa Yamada, Yuko Ishida

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka