SIMILAR LOGOS

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Bunka Hyoronsha

Makoto Yoshida

Hotel Sogo Palace, Takayama

Hidemichi Yamao