SIMILAR LOGOS

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Bunka Hyoronsha

Makoto Yoshida