SIMILAR LOGOS

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Green Arrow

Makoto Yoshida

Toyo Kitsugyo

Masahiro Shimizu

Grace

Ichiro Nakai, Koichi Nakai, Tetsuo Hiro, Tetsuo Togasawa