SIMILAR LOGOS

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Kashiwaba Neurosurgery

Shin Ikeda

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada