SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Towa Shoko

Takeo Sugaya

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda