SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Towa Shoko

Takeo Sugaya

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

Salon International de Galeries Pilotes

Roger-Virgile Geiser