SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Towa Shoko

Takeo Sugaya

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Takeda Engel

Katsuichi Ito Design Office