SIMILAR LOGOS

Suzuki

Shigeo Fukuda

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Yokota

Takeshi Otaka

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Asahi Pentax

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda