SIMILAR LOGOS

Suzuki

Shigeo Fukuda

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Yokota

Takeshi Otaka

Ando Sekimen Kogyo

Takeshi Otaka

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda