SIMILAR LOGOS

Suzuki

Shigeo Fukuda

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Yokota

Takeshi Otaka

Ando Sekimen Kogyo

Takeshi Otaka

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda