SIMILAR LOGOS

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

American Institute for Cities of the New World

Chermayeff & Geismar

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura