SIMILAR LOGOS

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

American Institute for Cities of the New World

Chermayeff & Geismar

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Taiyo Machine Industry Co

Yusaku Kamekura