SIMILAR LOGOS

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

San Francisco Seven

San Francisco Seven

American Institute for Cities of the New World

Chermayeff & Geismar

Kyowa Hakko

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Taiyo Machine Industry Co

Yusaku Kamekura