SIMILAR LOGOS

Yamane Works

Kazumasa Nagai

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Good Design Corner

Takashi Kono

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Kjell Karlsen Entertainment

Paul Brand

Yamagiwa

Yusaku Kamekura