SIMILAR LOGOS

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Teamtex

Odermatt+Tissi

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Queenswear

Rolf Harder

Yoshino

Koichi Watanabe

Tenguya

Yasaburo Kuwayama