SIMILAR LOGOS

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura

Kim Lighting

Ray Engle

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura