SIMILAR LOGOS

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Life Engineering

Makoto Yoshida

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura