SIMILAR LOGOS

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

System Creates

Takao Yoguchi

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Kato Insatu

Sumio Hasegawa

Kuraray

Tadasu Fukano

Canon

Minoru Takahashi

Honda Curtain

Yoneo Jinbo