SIMILAR LOGOS

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

System Creates

Takao Yoguchi

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Kato Insatu

Sumio Hasegawa

Kuraray

Tadasu Fukano

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Canon

Minoru Takahashi