SIMILAR LOGOS

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

System Creates

Takao Yoguchi

Honbo Office

Takenobu Igarashi

Probursa

Joe Vera

Big Publishing

Yasaburo Kuwayama

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Kitanippon Gyogyo

Masaki Fukuda