SIMILAR LOGOS

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Wako Shoken

Takeshi Otaka

Suzuharu

Kenichi Yoshioka

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Meiji

Tadashi Ohashi

Sambi Festival2

Takenobu Igarashi