SIMILAR LOGOS

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Wako Shoken

Takeshi Otaka

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Noritsu

Takeshi Otaka

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Gomen

Takeshi Otaka