SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Suzuki

Shigeo Fukuda

Club You May

Akisato Ueda

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Yoshino

Koichi Watanabe

Tenguya

Yasaburo Kuwayama