SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Suzuki

Shigeo Fukuda

Osaka Art Festival

Takeshi Otaka

Suruga Bank

Kazumasa Nagai

Colt Heating and Ventilation

Henry Design Associates

Taka Design Production

Shinichi Takahara

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi