SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Suzuki

Shigeo Fukuda

Kyodo Nyugyo

Ikko Tanaka

Technical Publicity International

Gavin Healey

Three Mast

Eita Shinohara

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Bulgarian National Television

Stefan Kanchev