SIMILAR LOGOS

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Kashiyama

Kazumasa Nagai

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Big Publishing

Yasaburo Kuwayama

Honda Curtain

Yoneo Jinbo