SIMILAR LOGOS

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Kashiyama

Kazumasa Nagai

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda