SIMILAR LOGOS

J. R. Geigy

Toshihiro Katayama

Green Arrow

Makoto Yoshida

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Yoshinofuji

Yasaburo Kuwayama

Yamamoto Balster

Hiroshi Iseya

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda