SIMILAR LOGOS

Hayashi Industry

Yoshio Hayashi

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Keio

Yoshio Hayashi

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Noritsu

Takeshi Otaka

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura