SIMILAR LOGOS

Hayashi Industry

Yoshio Hayashi

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Keio

Yoshio Hayashi

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Noritsu

Takeshi Otaka

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi